ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 31 Μαΐου 2019

Αποθεώθηκε ο Χρήστος Γώγος στην Κεντρική του ομιλία.

Ο Βύρω­νας χτες φώνα­ξε ένα βρο­ντε­ρό “Φτά­νει πια” στην απερ­χό­με­νη δημο­τι­κή αρχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κόσμος που μας τίμη­σε με την παρου­σία του ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία. Άνθρω­ποι από κάθε πολι­τι­κό χώρο, ήρθαν χτες Πέμ­πτη στην παλ­τεία Ταπη­τουρ­γεί­ου και χάρι­σαν στον αυρια­νό Δήμαρ­χο Χρή­στο Γώγο το πιο ζεστό τους χειροκρότημα.

Ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­να, Χρή­στος Γώγο μετα­ξύ άλλων στην ομι­λία του ανέ­φε­ρε: ” Σήμε­ρα είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η ημέ­ρα που ο Βύρω­νας απο­κτά ισχυ­ρή υπο­γρα­φή, με τη δική σας ισχυ­ρή επι­λο­γή. Ανε­ξάρ­τη­τα από κομ­μα­τι­κές κατα­βο­λές. Ανε­ξάρ­τη­τα από χρώ­μα­τα- σήμε­ρα εδώ ‑και σας υπό­σχο­μαι και δεσμεύ­ο­μαι απέ­να­ντί σας κι από την ημέ­ρα της εκλο­γής μου- όλοι είμα­στε μαζί. Ενω­μέ­νοι. Για­τί ο εχθρός σε αυτή την πόλη δεν βρί­σκε­ται εδώ ανά­με­σά μας. Δεν βρί­σκε­ται καν ανά­με­σα σε εκεί­νους που θα ήθε­λαν να έρθουν από­ψε εδώ αλλά δεν ήρθαν. Ο εχθρός βρί­σκε­ται στη Στα­σι­μό­τη­τα που βίω­σε η πόλη μας την τελευ­ταία 5ετία.

Απα­ντή­στε τους.

Αντι­δρά­στε. Μιλή­στε. Ψηφίστε.

Κατα­ψη­φί­στε τους”.

Ο κ. Γώγος αφό­του ευχα­ρί­στη­σε τους παρευ­ρι­σκό­με­νους συμπλή­ρω­σε “Ο Βύρω­νας δεν έχει ανά­γκη καλούς ανθρώ­πους. Καλοί είμα­στε σχε­δόν όλοι. Ο Βύρω­νας δεν μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σει στην επό­με­νη δεκα­ε­τία με σύν­θη­μα το «έλα μωρέ είναι καλός άνθρω­πος». Καλός Δήμαρ­χος είναι;Έκανε κάτι για σας; Αφή­νει κάτι θετι­κό πίσω του; Έχε­τε έστω και ένα έργο μέσα σε αυτά τα πέντε χρό­νια να θυμά­στε ή να απολαμβάνετε;

Σας ευχα­ρι­στώ όλους και όλες.

Οι προ­σω­πι­κές θυσί­ες που έκα­νε ο καθέ­νας από σας, το τολ­μη­ρό βήμα της παρου­σί­ας σας εδώ από­ψε, δεν με γεμί­ζει ικα­νο­ποί­η­ση μόνο σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο. Με γεμί­ζει χαρά αλη­θι­νή και συγκί­νη­ση. Η δικαί­ω­ση για τον Βύρω­να των ονεί­ρων μας δεν αργεί. Σας ευχα­ρι­στώ ξανά και ξανά.

Για­τί εδώ είναι Βύρωνας”.

 

Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram