ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 27 Μαρτίου 2019

ΘΕΜΑ: Ο “τοίχος της καλοσύνης” στη Νέα Εποχή Βύρωνα, του Χρήστου Γώγου

Με σύν­θη­μα «Άφη­σε ό,τι σου περισ­σεύ­ει, πάρε ό,τι σου χρειά­ζε­ται», φτιά­ξα­με στο εκλο­γι­κό κέντρο της Νέας Επο­χής Βύρω­να, Χρή­στος Α. Γώγος, τον δικό μας «Τοί­χο της καλο­σύ­νης».
Φίλοι και περα­στι­κοί, μπο­ρούν οποια­δή­πο­τε στιγ­μή να αφή­σουν εκεί ό,τι τους περισ­σεύ­ει ή θέλουν να χαρί­σουν, ώστε συνάν­θρω­ποί μας να πάρουν ό,τι τους λεί­πει. Η ιδέα ξεκί­νη­σε πριν από τέσ­σε­ρα χρό­νια, στη Λάρι­σα, την περί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­νων και ολο­έ­να εξα­πλώ­νε­ται.
Έτσι θέλου­με να είναι ο Βύρω­νας των ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νων πολι­τών που πιστεύ­ουν στην αλλη­λο­βο­ή­θεια και την αλλη­λεγ­γύη, έτσι δημιουρ­γού­με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μία πόλη φιλι­κή, συμπα­ρα­στά­τη στα δύσκο­λα, μια πόλη- πολι­τών. Τη δική μας πόλη, τον δικό μας Βύρω­να.
«Ο Τοί­χος της Καλο­σύ­νης είναι η ανοι­χτή πρό­σκλη­ση σε κάθε δημό­τη να βοη­θή­σει ή να βοη­θη­θεί», δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­να, Χρή­στος Γώγος και συμπλή­ρω­σε «στο εκλο­γι­κό μας κέντρο, Χρυ­σο­στό­μου Σμύρ­νης 62, κάνου­με την αρχή. Κάντε τη συνέ­χεια».
Να σημειω­θεί ότι στον «Τοί­χο της Καλο­σύ­νης», μπο­ρεί­τε να αφή­σε­τε ή να πάρε­τε αντί­στοι­χα, φρέ­σκο φαγη­τό, παι­χνί­δια, ρού­χα, βιβλία κ.α.

Επι­συ­νά­πτο­νται φωτο­γρα­φί­ες.

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram