Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, τεχνική υπηρεσία & Μαρμαρογλυφείο, η Νέα Εποχή!

ΒΥΡΩΝΑΣ, 9 Απριλίου 2019

Νωρίς το πρωί της 4ης Απρι­λί­ου 2019 ο κ. Χρή­στος Γώγος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος και επι­κε­φα­λής της δημο­τι­κής κίνη­σης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ, επι­σκέ­φθη­κε τις δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες καθα­ριό­τη­τας και πρα­σί­νου, την τεχνι­κή υπη­ρε­σία του Δήμου Βύρω­να και το Μαρ­μα­ρο­γλυ­φείο.

Μαζί με τον κ. Γώγο στην επί­σκε­ψη συμ­με­τεί­χαν οι υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι με το συν­δυα­σμό της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΥΡΩΝΑ, Γιώρ­γος Ανδρί­τσος, Σοφία Γκό­τση, Νίκος Κανελ­λά­κης, Νεκτά­ριος Μπα­νά­κας, Μάκης Μπαρ­μπα­ρό­σης και Μπέ­τυ Μπα­στέα.

Σε εξαι­ρε­τι­κό κλί­μα αμοι­βαί­ας εκτί­μη­σης και ενδια­φέ­ρο­ντος, ο κ. Γώγος και η αντι­προ­σω­πεία της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ συζή­τη­σε με τους εργα­ζο­μέ­νους στις δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, οι οποί­οι του εξέ­θε­σαν τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν στην εκτέ­λε­ση του έργου τους και συζή­τη­σαν για πρα­κτι­κές λύσεις σε αυτά.

Η δρα­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας των δημο­τι­κών υπη­ρε­σιών αλλά και η επί­λυ­ση των δυσκο­λιών που οι ίδιες συνα­ντούν απο­τε­λεί βασι­κό πυλώ­να του προ­γράμ­μα­τος της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΥΡΩΝΑ, όπως απαι­τεί­ται σε κάθε δήμο που θέλει να ονο­μά­ζε­ται σύγ­χρο­νος και λει­τουρ­γι­κός. Στό­χος η καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμπο­λι­τών μας και η εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του Δήμου.

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram