ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 27 Μαΐου 2019

Χρήστος Γώγος: Aνακοίνωση για τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας

Η παρά­τα­ξη «Νέα Επο­χή Βύρω­να- Χρή­στος Α. Γώγος» σας ευχα­ρι­στούν για το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών της 26ης Μαΐ­ου, το οποίο μας δίνει τη δυνα­τό­τη­τα, την ερχό­με­νη Κυρια­κή στις 2 Ιου­νί­ου, να διεκ­δι­κή­σου­με με αξιώ­σεις την ηγε­σία του Δήμου Βύρωνα.
Εγώ προ­σω­πι­κά, ως επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού, απευ­θύ­νω σε όλους τους δημό­τες μήνυ­μα συνερ­γα­σί­ας και ενό­τη­τας- όποιες κι αν ήταν οι επι­λο­γές τους την 1η Κυρια­κή των εκλογών.

Αυτό που προ­έ­χει σήμε­ρα είναι το καλύ­τε­ρο δυνα­τό για την πόλη μας που θα προ­κύ­ψει μέσα από υγιείς, «ανοι­χτές» και προ­γραμ­μα­τι­κές συμ­φω­νί­ες με φερέγ­γυους συνο­μι­λη­τές. Το μεγά­λο ζητού­με­νο είναι το μέλ­λον του Δήμου κι όχι οι προ­σω­πι­κές φιλο­δο­ξί­ες που ενδε­χο­μέ­νως κάποιοι βάζουν πιο πάνω από την αξιο­πρέ­πεια και το όρα­μα για τον Δήμο. Η συνερ­γα­σία μας με το «δημο­κρα­τι­κό τόξο» των παρα­τά­ξε­ων που συμ­με­τεί­χαν στις εκλο­γές ήταν άψο­γη και τις ευχα­ρι­στού­με από καρδιάς.

Παράλ­λη­λα θέλω να εκφρά­σω και δημό­σια, την αίσθη­ση που έχουν οι περισ­σό­τε­ροι, ότι δηλα­δή δεν απο­τυ­πώ­θη­κε στο μέτρο που έπρε­πε η δυσα­ρέ­σκεια για την απο­τυ­χη­μέ­νη, απερ­χό­με­νη Δημο­τι­κή Αρχή.

Για μας δεν υπάρ­χουν αδιέ­ξο­δα. Υπάρ­χουν μόνο απα­ντή­σεις. Δεν χαρι­ζό­μα­στε σε κανέ­ναν, ο αγώ­νας που δώσα­με ήταν και θα παρα­μεί­νει έντι­μος και ηθι­κός, με τη βαθύ­τε­ρη έννοια της λέξης «ηθι­κή» που πολ­λοί αγνο­ούν. Ο Βύρω­νας για μας δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρό­πος. Τρό­πος ζωής και συναίσθησης.

Δώστε στην πόλη την Ισχυ­ρή Υπο­γρα­φή που χρειά­ζε­ται για να ανα­δεί­ξει τον καλύ­τε­ρό της εαυ­τό την ερχό­με­νη τετρα­ε­τία και σε βάθος χρό­νου. Έχε­τε μία Δυνα­τή Επι­λο­γή. Βοη­θή­στε μας να βάλου­με τον Βύρω­να ψηλά στο βάθρο της Νέας Επο­χής, ως την καλύ­τε­ρη ευρω­παϊ­κή πόλη.

Χρή­στος Γώγος
Για­τί εδώ είναι Βύρωνας

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram