Όλα τα Δελτία Τύπου

Αποθεώθηκε ο Χρήστος Γώγος στην Κεντρική του ομιλία.

Ο Βύρω­νας χτες φώνα­ξε ένα βρο­ντε­ρό “Φτά­νει πια” στην απερ­χό­με­νη δημο­τι­κή αρχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος που μας τίμη­σε με την παρου­σία του ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία. Άνθρω­ποι από κάθε πολι­τι­κό χώρο, ήρθαν χτες Πέμ­πτη στην παλ­τεία Ταπη­τουρ­γεί­ου και χάρι­σαν στον αυρια­νό Δήμαρ­χο Χρή­στο Γώγο το πιο ζεστό τους χει­ρο­κρό­τη­μα. Ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Νέα Εποχή […]

Περισσότερα
Κεντρική προεκλογική ομιλία Χρήστου Γώγου — Πέμπτη 30.5.2019 στις 20.30 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Ταπητουργείου)

Σας περι­μέ­νου­με στην κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή ομι­λία του Χρή­στου Γώγου που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 30.5.2019 και ώρα 20.30 στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρώ­ην Ταπητουργείου).

Περισσότερα
Χρήστος Γώγος: Aνακοίνωση για τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας

Η παρά­τα­ξη «Νέα Επο­χή Βύρω­­να- Χρή­στος Α. Γώγος» σας ευχα­ρι­στούν για το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών της 26ης Μαΐ­ου, το οποίο μας δίνει τη δυνα­τό­τη­τα, την ερχό­με­νη Κυρια­κή στις 2 Ιου­νί­ου, να διεκ­δι­κή­σου­με με αξιώ­σεις την ηγε­σία του Δήμου Βύρω­να. Εγώ προ­σω­πι­κά, ως επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού, απευ­θύ­νω σε όλους τους δημό­τες μήνυ­μα συνερ­γα­σί­ας και ενό­­τη­­τας- όποιες […]

Περισσότερα
O Βύρωνας “ψήφισε” στην κεντρική προεκλογική ομιλία του Χρήστου Γώγου

Εντυ­πω­σια­κή ήταν η συμ­με­το­χή των δημο­τών, χτες Πέμ­πτη, 23 Μαΐ­ου, στο Ταπη­τουρ­γείο, κατά τη διάρ­κεια της κεντρι­κής προ­ε­κλο­γι­κής ομι­λί­ας του Χρή­στου Γώγου. Ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος και επι­κε­φα­λής της δημο­τι­κής παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­­να- Χρή­στος Γώγος,  φανε­ρά συγκι­νη­μέ­νος, δεν άφη­σε σχε­δόν ούτε έναν επι­σκέ­πτη που να μην χαι­ρε­τή­σει προ­σω­πι­κά. “Ο ρόλος της αυτο­διοί­κη­σης είναι κατα­λυ­τι­κός. Ο […]

Περισσότερα
Κεντρική προεκλογική ομιλία Χρήστου Γώγου — Πέμπτη 23.5.2019 στις 19.30 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Ταπητουργείου)

Σας περι­μέ­νου­με στην κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή ομι­λία του Χρή­στου Γώγου που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 23.5.2019 και ώρα 19.30 στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρώ­ην Ταπητουργείου).

Περισσότερα
17.05.2019 στις 19.30 σας περιμένουμε στην Καραολή & Δημητρίου

Την Παρα­σκευή 17 Μαΐ­ου και ώρα 19.30 σας περι­μέ­νου­με στην Καρα­ο­λή & Δημη­τρί­ου, απέ­να­ντι από το Δημαρ­χείο Βύρω­να να σας παρου­σιά­σου­με την ομά­δα της Νέας Επο­χής Βύρω­­να- Χρή­στος Γώγος καθώς και το πρό­γραμ­μα του συν­δυα­σμού μας!

Περισσότερα
Να μη λείψει κανείς

Σας περι­μέ­νου­με όλους σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 13 Μαϊ­ου στο Δημαρ­χείο του Βύρω­να, στις 18.30!

Περισσότερα
Κατατέθηκε ο φάκελος των υποψηφιοτήτων της Νέας Εποχής Βύρωνα- Χρήστος Γώγος

Κατα­τέ­θη­κε στις 4 Μαΐ­ου ο φάκε­λος των υπο­ψη­φιο­τή­των της Νέας Επο­χής Βύρω­να, στο Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών. Από τις 10:30 μέχρι τις 16:45 περι­μέ­να­με για να να κατα­θέ­σου­με το φάκε­λο τής Παρά­τα­ξης με 62 υπο­ψη­φί­ους και άλλους τόσους να μένουν εκτός , αλλά που έχουν την απε­ριό­ρι­στη εκτί­μη­ση και υπο­χρέ­ω­ση μου. Τούς ευχα­ρι­στώ και σάς ευχα­ρι­στώ όλους. Καλή Επιτυχία […]

Περισσότερα
Ευχές από τον επικεφαλής της παράταξης “Νέα Εποχή Βύρωνα” Χρ. Γώγο

Ο Χρή­στος Γώγος, επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης “Νέα Επο­χή Βύρω­να” και υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος σας εύχε­ται χρό­νια πολ­λά. Η Ανά­στα­ση να δώσει το μήνυ­μα της αγά­πης στις καρ­διές όλων και να μας γεμί­σει με ελπί­δα για τις καλύ­τε­ρες μέρες που έρχονται.

Περισσότερα
Χρ. Γώγος- Βασ. Σπανάκης μιλούν για τον Βύρωνα

Τον Βύρω­να επι­σκέ­φθη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Νοτί­ου Τομέα, Αθη­νών κ. Βασί­λης Σπα­νά­κης. Στην εκδή­λω­ση στην καφε­τέ­ρια ΚΕΟΜΑ, της περιο­χής μας, μίλη­σε για οικο­νο­μι­κά θέμα­τα αλλά και τα προ­βλή­μα­τα και τις προ­ο­πτι­κές της Ελλά­δας.  Το παρών έδω­σαν ο επι­κε­φα­λής της “ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΥΡΩΝΑ” υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χρή­στος Γώγος, μαζί με υπο­ψη­φί­ους δημο­τι­κούς συμβούλους. […]

Περισσότερα
ΘΕΜΑ: Ο “τοίχος της καλοσύνης” στη Νέα Εποχή Βύρωνα, του Χρήστου Γώγου

Με σύν­θη­μα «Άφη­σε ό,τι σου περισ­σεύ­ει, πάρε ό,τι σου χρειά­ζε­ται», φτιά­ξα­με στο εκλο­γι­κό κέντρο της Νέας Επο­χής Βύρω­να, Χρή­στος Α. Γώγος, τον δικό μας «Τοί­χο της καλο­σύ­νης». Φίλοι και περα­στι­κοί, μπο­ρούν οποια­δή­πο­τε στιγ­μή να αφή­σουν εκεί ό,τι τους περισ­σεύ­ει ή θέλουν να χαρί­σουν, ώστε συνάν­θρω­ποί μας να πάρουν ό,τι τους λεί­πει. Η ιδέα ξεκί­νη­σε πριν […]

Περισσότερα
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram