Όλες οι Δημοσιεύεις

Συνέντευξη στην εφημερίδα Βύρωνας press του Χρ. Γώγου
Περισσότερα
Εκδήλωση αγάπη και προσφοράς… ζωής

Με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον και μεγά­λη συμ­με­το­χή σας έγι­νε η εκδή­λω­ση για την ενη­μέ­ρω­ση για την δωρεά Μυε­λού των Οστών! Ως πολί­τες του Βύρω­να είναι σημα­ντι­κό να ευαι­σθη­το­ποι­η­θού­με για θέμα­τα υγεί­ας, ιδί­ως για θέμα­τα τόσο σημα­ντι­κά και των οποί­ων η αντι­με­τώ­πι­ση προ­ϋ­πο­θέ­τει την ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά μας! Ιδιαί­τε­ρες ευχα­ρι­στί­ες στην αιμα­το­λό­γο κ. Άννα ΠαΪ­σί­ου για τη μετά­δο­ση των […]

Περισσότερα
Στο Χωριό Παραγωγών η Νέα Εποχή Βύρωνα!

Από νωρίς το πρωί της Κυρια­κής 12 Μαΐ­ου, ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­να, Χρή­στος Γώγος και οι υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι έδω­σαν το παρόν στο Χωριό Παρα­γω­γών επί της Καρα­ο­λή και Δημη­τρί­ου. Η παρά­τα­ξη Νέα Επο­χή Βύρω­να, με δικό της περί­πτε­ρο, συνο­μί­λη­σε με τους δημό­τες για τα προ­βλή­μα­τα που τους απα­σχο­λούν ενώ παράλ­λη­λα οι […]

Περισσότερα
Οι περιοδείες συνεχίζονται.

Τις εγκα­τα­στά­σεις του Κλει­στού Γυμνα­στη­ρί­ου Βύρω­να επι­σκέ­φθη­κε το Σάβ­βα­το 11 Μαΐ­ου, ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Βύρω­να και επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ, Χρή­στος Γώγος. Κατά τη διαρ­κεια της επί­σκε­ψής του συνο­μί­λη­σε με παρά­γο­ντες του τμή­μα­τος χάντ­μπολ του Αθη­ναϊ­κού, οι οποί­οι του εξέ­θε­σαν τους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους για τιν αθλη­τι­σμό στο δήμο μας. Αργό­τε­ρα ο κ. Γώγος συναντήθηκε […]

Περισσότερα
Αλλαγή νοοτροπίας για μια «πράσινη πόλη»

Δια­βά­στε την συνέ­ντευ­ξη του επι­κε­φα­λής της Νέας Επο­χής Βύρω­να και υπο­ψή­φιου Δημάρ­χου Βύρω­να, στο περιο­δι­κό “Αιρε­τός” του Μαΐ­ου.   Δια­βά­στε όλο το άρθρο εδώ…

Περισσότερα
Άρθρο από τον Χρήστο Γώγο: Συγκοινωνίες, ένα χρόνιο πρόβλημα

Για κάθε πόλη που θέλει να απο­κα­λεί­ται “ζωντα­νή και σύγ­χρο­νη”, οι λει­τουρ­γι­κές και προ­σβά­σι­μες συγκοι­νω­νί­ες είναι το Α και Ω. Εξα­σφα­λί­ζουν τη μετα­κί­νη­ση των κατοί­κων — και ειδι­κά των κατη­γο­ριών εκεί­νων που δεν έχουν πρό­σβα­ση σε αυτο­κί­νη­τα όπως μαθη­τές, φοι­τη­τές, ηλι­κιω­μέ­νοι, οικο­νο­μι­κά ευά­λω­τες ομά­δες — από και προς τις γει­το­νιές τους, για εργα­σία, εκπαί­δευ­ση και […]

Περισσότερα
Πάρκα και πλατείες για τους δημότες μας

Μέσα στο απο­πνι­κτι­κό περι­βάλ­λον μιας σύγ­χρο­νης πόλης, τα πάρ­κα και οι πλα­τεί­ες είναι πολύ­τι­μες εστί­ες πρα­σί­νου και χώροι που ο πολί­της θα κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θεί, θα ενερ­γο­ποι­η­θεί πολι­τι­κά και θα χαλα­ρώ­σει με την οικο­γέ­νεια του. Ο Βύρω­νας χρειά­ζε­ται χώρους φρο­ντι­σμέ­νους, καθα­ρούς και ευχά­ρι­στους, οάσεις ανα­ψυ­χής για τους δημό­τες και πόλους έλξης για επι­σκέ­πτες. Δυστυ­χώς τα τελευ­ταία χρόνια […]

Περισσότερα
Ευχές από τους υποψήφιοι Δημ. Συμβούλους της Νέας Εποχής Βύρωνα

Οι υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­να, με επι­κε­φα­λής τον Χρ. Γώγο σας εύχο­νται Καλό Πάσχα.

Περισσότερα
Μια ευχάριστη έκπληξη στο εκλογικό μας…

Με τις ευχές όλων μας για καλή επι­τυ­χία, στο All Star Game Vironas 2019! Πάντα δίπλα στη νεο­λαία μας!!!

Περισσότερα
Η ώρα της Νέας Εποχής. Μήνυμα νίκης για τον Χρ. Γώγο

Με από­λυ­τη επι­τυ­χία και σε πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα, έγι­ναν χτες Τετάρ­τη 17 Απρι­λί­ου 2019, τα εγκαί­νια του εκλο­γι­κού κέντρου της Νέας Επο­χής Βύρω­να. Ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης και υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Χρή­στος Γώγος, φανε­ρά συγκι­νη­μέ­νος από την αυθόρ­μη­τη αντα­πό­κρι­ση τόσο των δημο­τών όσο και των φίλων της παρά­τα­ξης και των οικο­γε­νειών των υπο­ψη­φί­ων δημο­τι­κών συμ­βού­λων, κατα­χει­ρο­κρο­τή­θη­κε κατά […]

Περισσότερα
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram