ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ, 24 Μαΐου 2019

O Βύρωνας “ψήφισε” στην κεντρική προεκλογική ομιλία του Χρήστου Γώγου

Εντυ­πω­σια­κή ήταν η συμ­με­το­χή των δημο­τών, χτες Πέμ­πτη, 23 Μαΐ­ου, στο Ταπη­τουρ­γείο, κατά τη διάρ­κεια της κεντρι­κής προ­ε­κλο­γι­κής ομι­λί­ας του Χρή­στου Γώγου. Ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος και επι­κε­φα­λής της δημο­τι­κής παρά­τα­ξης Νέα Επο­χή Βύρω­να- Χρή­στος Γώγος,  φανε­ρά συγκι­νη­μέ­νος, δεν άφη­σε σχε­δόν ούτε έναν επι­σκέ­πτη που να μην χαι­ρε­τή­σει προσωπικά.

Ο ρόλος της αυτο­διοί­κη­σης είναι κατα­λυ­τι­κός. Ο δήμαρ­χος πρέ­πει να έχει πολι­τι­κή και όχι κομ­μα­τι­κή σκέ­ψη. Να μπο­ρεί να αφου­γκρά­ζε­ται και ταυ­τό­χρο­να να παρά­γει πρα­κτι­κά, απτά και μετρή­σι­μα απο­τε­λέ­σμα­τα. Οι πολί­τες πρέ­πει να είναι συμ­μέ­το­χοι στη δια­μόρ­φω­ση αρτιό­τε­ρων πολι­τι­κών και στη βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τάς τους. Που σημαί­νει πως οι δημό­τες πρέ­πει να ψηφί­ζουν. Για­τί είναι λαν­θα­σμέ­νη η άπο­ψη πως η απο­χή είναι απο­λι­τίκ στά­ση και δεν βγά­ζει δήμαρ­χο. Ίσα ίσα.

Σας καλώ όλους να δώσου­με την Κυρια­κή στις 26 Μαΐ­ου είναι ισχυ­ρό μήνυμα.

Ένα ισχυ­ρό μήνυ­μα σε όλους. 

 Μα πιο πολύ σε εκεί­νους που νομί­ζουν πως με τα ψέμα­τα και τις ψευ­δείς αναρ­τή­σεις στα social media θα κερ­δί­σουν την εμπι­στο­σύ­νη σας. Σε εκεί­νους που κοι­μού­νται και ξυπνούν με το όνει­ρο της καρέ­κλας. Σε εκεί­νους που νομί­ζουν πως με πολι­τι­κές παλαιού τύπου θα ανα­στή­σουν τις ελπί­δες μας. Μόνο η δική σας δυνα­τή συμ­με­το­χή θα ενι­σχύ­σει τη δημο­κρα­τία στη λήψη των απο­φά­σε­ων αλλά και θα βελ­τιώ­σει και την ποιό­τη­τα των πολι­τι­κών. Μόνο η δική μας ισχυ­ρή υπο­γρα­φή μπο­ρεί να είναι η εγγύ­η­ση για την επό­με­νη μέρα”, τόνι­σε μετα­ξύ άλλων κατά την ομι­λία του ο επι­κε­φα­λής της Νέας Επο­χής Βύρω­να, Χρή­στος Γώγος.

Εκτός από την Κεντρι­κή Ομι­λία, χτες έγι­νε και παρου­σί­α­ση του προ­γράμ­μα­τος της Νέας Επο­χής καθώς και παρου­σί­α­ση των υπο­ψή­φιων Δημο­τι­κών Συμβούλων.

Κατά το κλεί­σι­μο της ομι­λί­ας του, ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Χρή­στος Γώγος τόνι­σε μετα­ξύ άλλων: ” Αυτά τα χρό­νια δεν διοί­κη­σε η  Στά­ση Βύρω­να, αλλά η Στα­σι­μό­τη­τα της ΣΤΑΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ. Το μέλ­λον των Βυρω­νιω­τών, το μέλ­λον των παι­διών μας δεν κερ­δί­ζε­ται ‑για­τί πολύ — απλά δεν είναι τζό­γος. Το μέλ­λον μας χτί­ζε­ται. Ο Βύρω­νας για μας δεν είναι τόπος. Είναι τρό­πος. Αυτό είναι για μένα αυτή η πόλη. Αυτό είναι για τη Νέα Επο­χή και τους Ανθρώ­πους της ο Βύρωνας.

Ας το απο­δεί­ξου­με την Κυριακή.

Όπως το φωνά­ζου­με από­ψε. Όπως το νιώ­θου­με από­ψε. Για­τί εδώ.… είναι Βύρωνας.

Εδώ είναι η Νέα Επο­χή. Εδώ είμα­στε εσείς κι εμείς μαζί”.

Σας ευχα­ρι­στού­με όλους για τη συμ­με­το­χή, το χαμό­γε­λο και το ζεστό σας χει­ρο­κρό­τη­μα και ανα­νε­ώ­νου­με το ραντε­βού μας για την Κυρια­κή 26 Μαΐ­ου. Ο αγώ­νας τώρα ξεκι­νά για την πόλη που αγα­πά­με, για τον δικό μας Βύρωνα.

 

 

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram