Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Εκδήλωση αγάπη και προσφοράς… ζωής

ΒΥΡΩΝΑΣ, 16 Μαΐου 2019

Με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον και μεγά­λη συμ­με­το­χή σας έγι­νε η εκδή­λω­ση για την ενη­μέ­ρω­ση για την δωρεά Μυε­λού των Οστών! Ως πολί­τες του Βύρω­να είναι σημα­ντι­κό να ευαι­σθη­το­ποι­η­θού­με για θέμα­τα υγεί­ας, ιδί­ως για θέμα­τα τόσο σημα­ντι­κά και των οποί­ων η αντι­με­τώ­πι­ση προ­ϋ­πο­θέ­τει την ανι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά μας!

Ιδιαί­τε­ρες ευχα­ρι­στί­ες στην αιμα­το­λό­γο κ. Άννα ΠαΪ­σί­ου για τη μετά­δο­ση των επι­στη­μο­νι­κών της γνώ­σε­ων και στον υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο Βύρω­να κ. Χρή­στο Γώγο.

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram