Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Η ώρα της Νέας Εποχής. Μήνυμα νίκης για τον Χρ. Γώγο

ΒΥΡΩΝΑΣ, 18 Απριλίου 2019

Με από­λυ­τη επι­τυ­χία και σε πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα, έγι­ναν χτες Τετάρ­τη 17 Απρι­λί­ου 2019, τα εγκαί­νια του εκλο­γι­κού κέντρου της Νέας Επο­χής Βύρωνα.

Ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης και υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Χρή­στος Γώγος, φανε­ρά συγκι­νη­μέ­νος από την αυθόρ­μη­τη αντα­πό­κρι­ση τόσο των δημο­τών όσο και των φίλων της παρά­τα­ξης και των οικο­γε­νειών των υπο­ψη­φί­ων δημο­τι­κών συμ­βού­λων, κατα­χει­ρο­κρο­τή­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του.

Μιας ομι­λί­ας πολι­τι­κής και απο­λο­γι­στι­κής, η οποία έδω­σε το στίγ­μα των όσων πρό­κει­ται να αλλά­ξουν  στην πόλη μας. Μιας ομι­λί­ας από καρ­διάς, κατά την οποία το όρα­μά του για τον Βύρω­να έγι­νε σαφές.

Οι φωτο­γρα­φί­ες  που ακο­λου­θούν απο­τυ­πώ­νουν το κλί­μα χαράς που ζήσα­με χτες, ανοί­γο­ντας το σπί­τι μας, το εκλο­γι­κό μας Κέντρο, στην οδό Χρυ­σο­στό­μου Σμύρ­νης 62, στο οποίο και σας περι­μέ­νου­με να γνω­ρι­στού­με από κοντά.

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram