Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Οι περιοδείες συνεχίζονται.

ΒΥΡΩΝΑΣ, 12 Μαΐου 2019

Τις εγκα­τα­στά­σεις του Κλει­στού Γυμνα­στη­ρί­ου Βύρω­να επι­σκέ­φθη­κε το Σάβ­βα­το 11 Μαΐ­ου, ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Βύρω­να και επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ, Χρή­στος Γώγος. Κατά τη διαρ­κεια της επί­σκε­ψής του συνο­μί­λη­σε με παρά­γο­ντες του τμή­μα­τος χάντ­μπολ του Αθη­ναϊ­κού, οι οποί­οι του εξέ­θε­σαν τους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους για τιν αθλη­τι­σμό στο δήμο μας.

Αργό­τε­ρα ο κ. Γώγος συνα­ντή­θη­κε με τον επι­κε­φα­λής και μέλη της Δασ/σίας Βύρω­να στο πυρο­φυ­λά­κιό τους. Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Βύρω­να συνε­χά­ρη τους εθε­λο­ντές για το έργο τους και δεσμεύ­τη­κε για πλή­ρη στή­ρι­ξη στις ανά­γκες τους.

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram