Δημοσιεύσεις, Άρθρα & Αναρτήσεις

Πάρκα και πλατείες για τους δημότες μας

ΒΥΡΩΝΑΣ, 6 Μαΐου 2019

Μέσα στο απο­πνι­κτι­κό περι­βάλ­λον μιας σύγ­χρο­νης πόλης, τα πάρ­κα και οι πλα­τεί­ες είναι πολύ­τι­μες εστί­ες πρα­σί­νου και χώροι που ο πολί­της θα κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θεί, θα ενερ­γο­ποι­η­θεί πολι­τι­κά και θα χαλα­ρώ­σει με την οικο­γέ­νεια του. Ο Βύρω­νας χρειά­ζε­ται χώρους φρο­ντι­σμέ­νους, καθα­ρούς και ευχά­ρι­στους, οάσεις ανα­ψυ­χής για τους δημό­τες και πόλους έλξης για επισκέπτες.

Δυστυ­χώς τα τελευ­ταία χρό­νια βλέ­που­με το ίδιο μοτί­βο με τις υπό­λοι­πες υπο­δο­μές και υπη­ρε­σί­ες της πόλης: φθο­ρά, εγκα­τά­λει­ψη, κακή συντή­ρη­ση. Αυτή η κατά­στα­ση δεν είναι απλά απο­γοη­τευ­τι­κή για τους Βυρω­νιώ­τες: η παρακ­μή της πλα­τεί­ας οδη­γεί στην απο­ξέ­νω­ση, απο­μό­νω­ση και απο­δυ­νά­μω­ση της κοι­νω­νι­κής συνοχής.

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ — Χρή­στος Γώγος ορα­μα­τί­ζε­ται μια πόλη ζωντα­νή και δρα­στή­ρια, με τους προ­σεγ­μέ­νους δημο­σί­ους χώρους να είναι βασι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα. Όπως σε κάθε τομέα της δημο­τι­κής ζωής, η ατζέ­ντα μας είναι συγκε­κρι­μέ­νη και ρεαλιστική:

- Ανά­πλα­ση των πλα­τειών ώστε να είναι φιλι­κές στο παι­χνί­δι, την άθλη­ση και τις ομα­δι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, για μικρούς και μεγάλους.
— Επι­σκευ­ές στα παγκά­κια και σε όποια άλλα στα­θε­ρά μέρη φθεί­ρο­νται ή καταστρέφονται.
— Φρο­ντί­δα και επέ­κτα­ση του πρασίνου.
— Καθα­ριό­τη­τα και απο­κο­μι­δή απορριμμάτων.
— Επαρ­κή φωτι­σμό τις νυκτε­ρι­νές ώρες, ώστε να μη γίνε­ται η πλα­τεία άβα­το ανα­σφά­λειας μόλις πέσει το σκοτάδι.
— Υπο­στή­ρι­ξη δρα­στη­ριο­τή­των και εκδη­λώ­σε­ων από συλ­λό­γους, καλ­λι­τέ­χνες, θεα­τρι­κές ομά­δες, εθε­λο­ντές και την κοι­νω­νία των πολι­τών: η πλα­τεία- χώρος μάθη­σης και πολι­τι­σμού. Στό­χος να έχου­με δρώ­με­να κάθε Κυρια­κή, καθώς και εκδη­λώ­σεις για όλες τις γιορτές.

© 2019 NEA EPOXI BYRONA - ALL RIGHTS RESERVED
Powered by Anaptixis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram